نقش و جایگاه مدیریت شهری و شوراها در توسعه شهری

نقش و جایگاه مدیریت شهری و شوراها در توسعه شهری

در ایران شوراها یک نهاد منتخب مدنی است که به عنوان دولت کوچک محلی که می تواند مشکلات و توقعات مردم را به مدیریت اجرایی منتقل کند و با تاثیر گذاری در برنامه ریزیها و سیاست گذاری ها به گونه ای حرکت کند که طرح هایی که در پایان...